Naar de beginpagina EHBICT S@S TV Werk in uitvoering Aanmelden Webmail Logo OBS Rosa Boekdrukker startpagina | e-mail ons
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een kleine geschiedenis van de school
Hoewel de Rosa Boekdrukker pas in 1993 ont­stond en in 1994 het huidige gebouw betrok, is de geschiedenis van het openbaar onderwijs op deze plek al veel ouder. Omstreeks 1930 werd onze buurt gebouwd. Het was een kinderrijke buurt en er kwamen dus ook veel kleuterscholen en la­gere scholen. In de loop van de jaren is er wel het een en ander veranderd in het onderwijs. Zo wer­den in de jaren tachtig de kleuterscholen en lagere scho­len samengevoegd tot basisscholen en ver­dween een aantal scholen omdat het leerlingaantal te­rug­liep. De openbare lagere scho­len Vancouver en Coppelstock vormden met kleu­terschool Klimop openbare basisschool de Pionier. De school werd gehuisvest in de gebouwen aan het pleintje tussen de Admiralen Gracht en de Vancouverstraat.
 
Openbare lagere school Jan Evertsen en kleuter­school het Wilgenroosje betrokken het schoolge­bouw in de Jan Mayenstraat onder de naam open­bare basisschool Mercator. In 1993 gingen de Mercatorschool en de Pionier samen onder de naam openbare basisschool Rosa Boekdrukker. Het schoolgebouw werd in 1994 opgeleverd en kreeg toen een eervolle vermelding bij de natio­nale scholenbouwprijs. De architect is er in ge­slaagd een prettige, open, kindvriendelijke at­mos­feer te creëren. In 2003 werden bovenop de eerste verdie­ping vier lokalen bijgebouwd en de indeling op de begane grond werd aangepast.
In het gebouw is een speellokaal voor de kleu­ters, een lokaal voor beeldende vorming, een ou­derka­mer en een grote, moderne gymzaal en voorschool De Pioenroos gevestigd. Tegenover de school staat nog steeds De Pionier. In De Pionier is een kinder­dagverblijf en de buiten­schoolse opvang onderge­bracht. De Pioenroos en De Pionier vallen onder Akros.
De Rosa Boekdrukker werd tot 1 augustus 2007 bestuurd door het openbaar schoolbestuur van het stadsdeel De Baarsjes. Vanaf die datum is de Rosa Boekdrukker een van de scholen van het openbaar schoolbestuur Amsterdam-West Binnen de Ring. Alle openbare scholen van de stadsdelen Oud-West, Westerpark, Bos en Lommer en De Baarsjes vallen onder het nieuwe bestuur.
 
 
 
 
 
 sitemap | gemaakt met Site@School | laatst gewijzigd: 22-09-2009 | ©2009 OBS ROSA BOEKDRUKKER